Mediation & Juridische diensten & Algemene informatie dienstverlening

Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Mediation

U wilt samen een oplossing, maar u komt er samen niet uit. Hoe nu verder? Er zijn veel factoren die goede onderhandelingen kunnen belemmeren. Het lukt mensen vaak niet om dit onderling op te lossen en soms worden deze belemmeringen ook niet herkend. Begeleiding kan dan uitkomst bieden. Onderliggende emoties zoals onzekerheid, angst, schaamte of boosheid spelen vaak een rol in de onderhandelingen en deze emoties maken het moeilijk om zuivere afspraken te maken. Hoe vaak wordt niet gezegd dat vrouwen van Venus komen en mannen van Mars? Partijen horen of begrijpen elkaar niet, doen elkaar nog meer pijn en de oplossing lijkt verder weg dan ooit. Toch is het mogelijk samen afspraken te maken met de juiste begeleiding en advies. Van belang is dat niet alleen de standpunten worden gehoord maar ook de onderliggende belangen. Als deze worden gehoord en begrepen zijn partijen vaak bereid om elkaar (alsnog) tegemoet te komen en vallen spanningen weg. Als de afspraken daarbij goed worden vastgelegd, geeft dit een prettige basis en is het ook goed voor de onderlinge verstandhouding in de toekomst.

Ten aanzien van de onderstaande onderwerpen wordt u deskundig bijgestaan.

Echtscheidingen
Een echtscheiding is (bijna) altijd moeilijk. Als er kinderen in het spel zijn is dit helemaal een complexe zaak. Helder advies en juiste uitleg van de wet en jurisprudentie bieden een structuur van waar uit maatwerk kan worden geleverd. Partijen kunnen gezamenlijk komen, maar ook als een gezamenlijke oplossing niet tot de mogelijkheden behoort, is het van belang rust en zekerheid te creëren om het proces op een goede manier af te ronden. Ouderschapsplannen, verdeling van de gehuwelijksgoederengemeenschap, verrekening huwelijkvoordwaarden, alimentatieberekeningen en alimentatieadviezen zijn zaken die de dagelijkse praktijk vullen en waarin veel verschillende oplossingen mogelijk zijn. Ook in complexe verdelingen zoals bij DGA’s of grote andere (financiële, fiscale en of andere persoonlijke) belangen is er ervaring en kennis in huis om dit deskundig en vertrouwelijk te begeleiden.

Alimentatie, Personen- en familierecht overig
Het berekenen van alimentatie is helaas niet eenvoudig. Bij het maken van afspraken hieromtrent dient met veel en steeds veranderende regelgeving rekening gehouden te worden. De gevolgen van gemaakte afspraken kunnen groot zijn zowel voor de alimentatiegerechtigde als ook voor de alimentatieplichtige en kunnen bij een onjuiste uitleg van genoemde regelgeving, aanleiding geven tot onderlinge geschillen. Hier op kantoor wordt dan ook waarde gehecht aan het bijhouden van de regelgeving en het volgen van permanente educatie om u optimaal te kunnen bijstaan en te adviseren.

Hebt u vragen over afstammingsrecht (erkenning, ontkenning), omgangsrecht, gezag en voogdij over minderjarigen, gerechtelijke vaststelling van het ouderschap, curatele, onderbewindstelling en mentorschap of adoptie dan kunt u hierover ook terecht op het kantoor. Er wordt ook bijstand verleend inzake ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen. Soms is het mogelijk om als bijzonder curator, de minderjarige zelf bij te staan. Ook hiervoor is een gespecialiseerde opleiding gevolgd en wordt jaarlijks aandacht besteed aan het bijhouden van ervaring en deskundigheid op dit vlak. Een benoeming hiertoe kan worden gevraagd bij de rechtbank en wordt ook ambtshalve door de rechtbank gedaan, als de situatie hierom vraagt.

Erfrecht
Wie is erfgenaam? wat zij de rechten en plichten van erfgenamen? en hoe kun je je recht halen als je het ergens niet mee eens bent? Hoe kun je  de regelingen met betrekking tot erfopvolging (wie zijn erfgenaam; wat gaat over op de erfgenamen), het adviseren bij het opstellen van testamenten bij de notaris en aantasting van door de erflater verrichte rechtshandelingen.

Jeugdrecht
Het jeugdrecht bestrijkt vele rechtsgebieden, zoals een jeugdstrafrecht, ondertoezichtstelling of inzake een uithuisplaatsing. Maar ook advies aan minderjarigen bij alimentatie (16 jarigen) of in afstammingskwesties kan aan een minderjarige hulpgeboden worden. Dit spanningsveld maakt het jeugdrecht tot een bijzonder rechtsgebied, waar specialisatie en ervaring voor nodig is.

Bestuursrecht
Het bestuursrecht regelt met name de verhouding tussen overheid en samenleving. (Het privaatrecht heeft betrekking op de onderlinge relaties tussen natuurlijke personen en/of private rechtspersonen. Het publiekrecht geeft regels die enerzijds betrekking hebben op de organisatie van de overheid en anderzijds op de relatie tussen de overheid en natuurlijke- en rechtspersonen). Bijstand is in beide gevallen mogelijk.

Arbeidsrecht en de algemene rechtspraktijk
Ook op het gebied van arbeidsrecht komen vele verschillende soorten geschillen voor. Ter voorkoming van erger, is het verstandig vroegtijdig advies te vragen, maar ook is het mogelijk om middels mediation samen tot oplossingen te komen. Naast zakelijke belangen spelen vaak ook persoonlijke motieven een rol. Zaak is om de belangen helder te krijgen om de juiste oplossing te vinden. Wij staan u daar graag in bij.

Soms betreffen geschillen een combinatie van rechtsgebieden als hierboven genoemd, soms een deelgebied. Mede ook door samenwerking met professionals en met andere kantoren kan gebruik gemaakt worden van ruime kennis en ervaring. Cliënten komen voornamelijk uit Alkmaar, Amsterdam, Bergen, Castricum, Groet, Heiloo, Schoorl, Schagen en Den Helder. Het maakt echter geen verschil of u van verder komt. Ook daar zijn we bekend mee. Maak daarom vrijblijvend een afspraak.

Kosten en kantoorinformatie
Welke kosten kunt u verwachten? Als u niet verzekerd bent voor het specifieke geschil en u komt ook niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand  (https://www.rvr.org/ ), dan betaalt u een uurtarief. Het uurtarief voor Mediation is 225,00 euro exclusief BTW, verschotten en overige kosten zoals griffierecht, reiskosten of andere kosten. Alle te maken kosten worden eerst met u overlegd. Het uurtarief voor een advies of in een procedure is 200,00 euro, exclusief BTW, verschotten en overige kosten zoals griffierecht, reiskosten of andere kosten. Maatwerkafspraken zijn mogelijk. Een eenmalig adviesgesprek van 2 uur is mogelijk en bedraagt 300,00 euro inclusief BTW.

Het kantoor maakt geen gebruik van een derdenrekening. Overige informatie over het kantoor kunt u opvragen op het nummer 072 58 18 088. Wij maken gebruik van een opdrachtbevestiging waarin alle overige informatie is opgenomen voor een correctie dienstverlening en een zuivere financiële afwikkeling. Het kantoor is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Schouten Insurance International BV. Ook deze informatie kunt u vinden in de opdrachtbevestiging.

Telefonische bereikbaarheid
De telefonische bereikbaarheid en de openingstijden van het kantoor zijn als volgt:

maandag 9.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur;
dinsdag 9.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur;
woensdag 9.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur;
Donderdag is het kantoor gesloten;
vrijdag 9.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur;

Indien u op deze tijden geen contact kunt krijgen met het kantoor en dringend een advocaat nodig hebt, dan kunt u contact opnemen met:
Advocaat mr. J. Neervoort 0223 69 42 14

Klachten
Er wordt met aandacht gewerkt aan uw zaak en u mag dan ook verwachten dat er begripvol en deskundig met uw belangen wordt omgegaan. Mocht u echter toch het gevoel hebben dat u onvoldoende zorgvuldig wordt bijgestaan dan kunt u uw klacht kenbaar maken op het e-mailadres;  boerwinkel@advocaatbergen.nl. Zie de klachtenregeling onderaan de pagina.

Zie tevens de klachtenregeling van het kantoor Mocht uw klacht naar uw mening onvoldoende beantwoord zijn, dan kunt zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/) waar het kantoor bij aangesloten is, of u kunt zich wenden tot de Deken van de orde van Advocaten Noord-Holland (https://www.advocatenorde-noordholland.nl)

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: mw. mr. M.E. Boerwinkel is degene met wie u uw primaire klacht het eerst bespreekt waarna, na volgen van onderstaande procedure, de weg openstaat naar de geschillencommissie advocatuur;

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mw. mr. M.E. Boerwinkel en de cliënt.
2. mw. mr. M.E. Boerwinkel draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. mw. mr. M.E. Boerwinkel heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt. Hiervan is tevens mededeling gemaakt op de website waar een link is opgenomen.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan geschillencommissie advocatuur.

Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht behandeld door mw. mr. M.E. Boerwinkel zelf, optredende als klachtenfunctionaris.
2. Zij neemt kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Samen wordt getracht tot een oplossing te komen.
4. Mw. mr. M.E. Boerwinkel handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, ondertekenen de klager, en advocaat het schriftelijke stuk waar het oordeel over de (on-)gegrondheid van de klacht blijkt.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.